นวราตรี2022

ขั้นตอนการบูชาง่ายๆ ในวันนวราตรี2022
✨โดยในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2565
พิธีนวราตรี จะเป็นเทศกาลบูชาพระแม่ทุรคา และพระแม่ปารวตีในภาคปางต่าง ๆ 9 ปาง ซึ่งจะมีขึ้นเป็นประทุกปี
❤️ปางทั้ง 9 ของพระแม่อุมาเทวี,ปาราวตี पार्वती 9 ปางนวราตรี
คืนแรก ปางไศลปุตรี ธิดาของหิมพาน ราชาแห่งภูเขา
คืนที่สอง ปางพรหมจาริณี พระแม่เกิดขึ้นเอง ไม่มีพ่อแม่ และอยู่เป็นโสด
คืนที่สาม ปางจันทรฆัณฎา ทรงปราบอสูรด้วยเสียงระฆัง
คืนที่สี่ ปางกูษามาณฑา ทรงปราบอสูร ด้วยอาวุธ (บ้างว่าเป็นปางทุรคา)
คืนที่ห้า ปางสกันทมาตา ทรงเลี้ยงพระขันทกุมาร โอรสผู้เกิดจากพระศิวะ
คืนที่หก ปางกาตยานี ทรงปราบอสูร (บ้างว่าทรงปราบมหิษาสูร)
คืนที่เจ็ด ปางกาลราตรี หรือกาลี ทรงเสวยเลือดอสูร
คืนที่แปด ปางมหาเคารี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่งธัญชาติ ทำให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์
คืนที่เก้า ปางสิทธิธาตรี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่งความสำเร็จ
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
Visitors: 533,454