วันสังคสติจตุรถี

"วันสังคสติจตุรถี” ตรงกับวันที่ 21 มกราคม 2565 พระพิฆเนศ มีพระนามว่า “ลัมโพดรา สังคสติจตุรถี (Lambodara Sankashti Chaturthi)” ✨
ในวันดังกล่าวนี้ผู้ศรัทธาจะถือศีลพรตอดอาหารเพื่อ
ถวายพระพิฆคเณศและทำการสวดพระนามถวายแด่พระองค์และขอพรเพื่อความศิริมงคลพิธีเริ่ม : Begins - 08:51 AM, Jan 21
พิธีสิ้นสุด : Ends - 09:14 AM, Jan 22
 
108 พระนาม พระพิฆเนศวร
1. ผู้ปกป้องสวรรค์
บทสวด : โอม วินายักกายะ นะมะห์
2.ผู้ขจัดอุปสรรคทั้งหลาย
บทสวด : โอม วิฆณะราชายะ นะมะห์
3.โอรสแห่งพระแม่อุมา–โครี
บทสวด : โอม โคริปุ ปุตรายะ นะมะห์
4.เทพแห่งคณะบริวาร
บทสวด : โอม คเณศวรายะ นะมะห์
5.ผู้เป็นเชษฐาแห่งพระขันทกุมาร
บทสวด : โอม สกันทานุชายะ นะมะห์
6.ผู้ไร้รูปร่าง
บทสวด : โอม อวัยยะยานะ นะมะห์
7.ผู้มีความรู้สึกอันบริสุทธิ์
บทสวด : โอม พูตายะ นะมะห์
8.พระปชาบดีและเหล่าบรรพบุรุษ
บทสวด : โอม ทักศาธยักศายะ นะมะห์
9.ผู้ถือกำเนิดสองครั้ง
บทสวด : โอม ทวิชปริยายะ นะมะห์
10.ผู้ทำลายความยะโสแห่งพระอัคนีเทพ
บทสวด : โอม อัคนิ คะระ วัจหิเท นะมะห์
11.ผู้ปกป้องทรัพย์สมบัติแห่งพระอินทร์
บทสวด : โอม อินทระ ศรีประทายะ นะมะห์
12.ผู้ประทานพรที่ดีเลิศ
บทสวด : โอม นิพละปรทายะ นะมะห์
13.ผู้ประทานอำนาจสูงสุดทั้งปวง
บทสวด : โอม สวสิทธิปะรายักกะกายะ นะมะห์
14.โอรสแห่งพระศิวะเทพ
บทสวด : โอม ศรวัฒนยายะ นะมะห์
15.โอรสแห่งพระแม่อุมา
บทสวด : โอม ศรวริปริยายะ นะมะห์
16.ผู้ได้รับการเคารพบูชาอย่างยิ่งใหญ่
บทสวด : โอม สรวัฒะมักกายะ นะมะห์
17.ผู้สร้างจักรวาล
บทสวด : โอม ศรีษติกะธเตระ นะมะห์
18.ผู้ได้รับการกราบไหว้จากเหล่าเทวะ
บทสวด : โอม เววานิการะ จิตายะ นะมะห์
19.ผู้เปรียบเสมือนองศ์พระศิวะเทพ
บทสวด : โอม ศิวายะ นะมะห์
20.ผู้ประทานซึ่งสติปัญญา
บทสวด : โอม ศุธิปริยายะ นะมะห์
21.ผู้ประทานซึ่งความสงบสุข
บทสวด : โอม ศานตายะ นะมะห์
22.ผู้ถือเพศพรต
บทสวด : โอม พรหม มะ จาริเน นะมะห์
23.ผู้มีเศียรเป็นช้าง
บทสวด : โอม คชานายะ นะมะห์
24.ผู้มีมารดา 2 พระองค์
บทสวด : โอม ทไวมาตุรายะ นะมะห์
25.ผู้ได้รับการกราบไหว้จากเหล่าฤษี
บทสวด : โอม มุนิสตุ คยายะ นะมะห์
26.ผู้ทำลายความทุกข์ร้อนของสาวก
บทสวด : โอม ภัคตวิฆนะ วินาศิเน นะมะห์
27.ผู้มีงาข้างเดียว
บทสวด : โอม เอกทันตะยะ นะมะห์
28.ผู้มี 4 กร
บทสวด : โอม จตุรพาหเว นะมะห์
29.ผู้เปี่ยมด้วยพลังอำนาจ
บทสวด : โอม ศักดิสัมยุตายะ นะมะห์
30.ผู้เป็นยอดปัญญา
บทสวด : โอม จตุรายะ นะมะห์
31.ผู้มีพุงใหญ่โตดั่งจักรวาล
บทสวด : โอม ลัมโพทรายะนะมะห์
32.ผู้มีใบหูอันใหญ่โต
บทสวด : โอม ศรุปกรนายะ นะมะห์
33.พระองค์แรกแห่งการกราบไหว้บูชา
บทสวด : โอม เหรัมภายะ นะมะห์
34.ผู้เป็นพราหมณ์สูงสุด
บทสวด : โอม พรหม มะ วิตตะมายะ นะมะห์
35.ผู้มีลีลาอันวิจิตร
บทสวด : โอม ลีลายะ นะมะห์
36.เทพแห่งดวงดาวทั้งหลาย
บทสวด : โอม พหปัตเย นะมะห์
37.เทพแห่งความรัก
บทสวด : โอม กามิเน นะมะห์
38.ผู้มีตรีเนตรเป็นพระอาทิตย์ พระจันทร์และพระเพลิง
บทสวด : โอม โสมะสุรยาคนิ นะมะห์
39.ผู้ทรงบ่วงบาศก์และขอช้างเป็นอาวุธ
บทสวด : โอม ปาศานะกุศัทรายะ นะมะห์
40.ผู้อยู่เหนือคุณลักษณะของธรรมชาติทั้ง 3 ประการ
บทสวด : โอม คุนาติตายะ นะมะห์
41.ผู้ทรงปกป้องโลกและสวรรค์
บทสวด : โอม สิทธิวินายัก นะมะห์
42.เทพผู้ไร้ซึ่งรูปลักษณะ
บทสวด : โอม นิรันชนายะ นะมะห์
43.ผู้เป็นอิสระจากมลทินทั้งปวง
บทสวด : โอม อักลัมศายะ นะมะห์
44.ผู้ได้รับการกราบไหว้จากคนที่ดีเลิศ
บทสวด : โอม สวยัม สิทธาระ จิตปทายะ นะมะห์
45.ผู้เป็นรากฐานแห่งจักรวาล
บทสวด : โอม พิชปุรกายะ นะมะห์
46.เทพผู้สันโดษ
บทสวด : โอม อายักตายะ นะมะห์
47.ผู้ประทานพรอันยิ่งใหญ่ทั้งปวง
บทสวด : โอม วรทายะ นะมะห์
48.ผู้ประทานความรักและเมตตา
บทสวด : โอม วิทยะ ศปริยะ นะมะห์
49.เทพอันเป็นอมตะ
บทสวด : โอม ศัษษะวตายะ นะมะห์
50.เทพผู้สร้างปัญญาอันยิ่งใหญ่
บทสวด : โอม กฤติเน นะมะห์
51.เทพผู้ปราศจากซึ่งความกลัว
บทสวด : โอม วิตภายายะ นะมะห์
52.ผู้ทรงตะบองใหญ่เป็นอาวุธ
บทสวด : โอม คทิเน นะมะห์
53.ผู้ทรงจักรเป็นอาวุธ
บทสวด : โอม จักริเน นะมะห์
54.ผู้ทรงศรแห่งความรัก
บทสวด : โอม อิศุจาปะ ธรายะ นะมะห์
55.เทพผู้มีพระกรเหมือนดอกบัว
บทสวด : โอม อัมโยตะ ปะลักรายะ นะมะห์
56.เทพผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
บทสวด : โอม ศริษายะ นะมะห์
57.เทพผู้ทรงเป็นวิษณุเทพ
บทสวด : โอม ศรี ปะตะเย นะมะห์
58.เทพผู้ทรงโปรดการกล่าวสรรเสริญ
บทสวด : โอม สตุติ หะรศิตายะ นะมะห์
59.เทพผู้เป็นเทือกเขาอันน่าสะพรึงกลัว
บทสวด : โอม กุลทริเภเตระ นะมะห์
60.ผู้ทรงผูกมัดอันยิ่งใหญ่
บทสวด : โอม ชิเต นะมะห์
61.ผู้ทรงมีพระจันทร์เสี้ยวประดับอยู่ที่หน้าผากของพระองค์
บทสวด : โอม จันทรจุทายะ นะมะห์
62.ผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุด
บทสวด : โอม อมเรศวรายะ นะมะห์
63.ผู้มีพญานาคเป็นด้ายสายสิญจน์
บทสวด : โอม นาคายัชโยปวิติเน นะมะห์
64.เทพผู้มีพระศออันสวยงาม
บทสวด : โอม สริกันตายะ นะมะห์
65.เทพผู้ได้รับการกราบไหว้จากพระราม
บทสวด : โอม รามาจิตตะ ปทายะ นะมะห์
66.เทพผู้ท่องสวดมนต์อันเข้มแข็ง
บทสวด : โอม วริตเน นะมะห์
67.เทพผู้มีพระผู้มีศอเป็นช้าง
บทสวด : โอม สตุลกันตายะ นะมะห์
68.เทพผู้สร้าง 3 โลก
บทสวด : โอม ตรยิก กรเตร นะมะห์
69.เทพแห่งบทกวีที่ยิ่งใหญ่
บทสวด : โอม กวะเย นะมะห์
70.ผู้ทรงโปรดด้วยการท่องสวดพระเวททั้งหลาย
บทสวด : โอม สามะโฆศปริยายะ นะมะห์
71.เทพแห่งบรรพบุรุษ
บทสวด : โอม ปุรุโศตมายะ นะมะห์
72.ผู้มีพระโอษฐ์อันกว้างไกล
บทสวด : โอม สธุตันทายะ นะมะห์
73.ผู้เป็นใหญ่สูงสุด
บทสวด : โอม อัครคันตายะ นะมะห์
74.ผู้ได้รับการกราบไหว้ในทุกศาสนา
บทสวด : โอม ครามันยะ นะมะห์
75.เทพของบริวารแห่งพระศิวะเทพ
บทสวด : โอม คณะปายะ นะมะห์
76.ผู้มีความมั่นคง
บทสวด : โอม สธิรายะ นะมะห์
77.ผู้ประทานความร่ำรวย
บทสวด : โอม วริทธิทายะกายะ นะมะห์
78.ผู้มีความงดงามเป็นเลิศ
บทสวด : โอม สุภคายะ นะมะห์
79.ผู้งดงามทั้งด้านนอกด้านใน
บทสวด : โอม ศุรายะ นะมะห์
80.ผู้มีวาทศิลป์ที่ดีเลิศ
บทสวด : โอม วดิศายะ นะมะห์
81.ผู้ประทานสิทธิ์ทั้งหมด
บทสวด : โอม สิทธิทากายะ นะมะห์
82.ผู้โปรดการบูชาด้วยใบพลูและหญ้าแพรก
บทสวด : โอม ทุรวาพิลวะปริยายะ นะมะห์
83.ผู้เป็นเทพเจ้าของมนุษย์ทั้งหลาย
บทสวด : โอม กานตายะ นะมะห์
84.ผู้ทำลายบาปทั้งปวง
บทสวด : โอม บาปะหาริเน นะมะห์
85.ผู้ประทานพลามัยที่ดี
บทสวด : โอม สมาหิตายะ นะมะห์
86.ผู้ปรารถนาดีต่อมนุษย์ทั้งปวง
บทสวด : โอม กฤตาคมายะ นะมะห์
87.ผู้มีพระพักตร์เป็นเส้นโค้งงดงาม
บทสวด : โอม วักรตุนทายะ นะมะห์
88.ผู้ประทานซึ่งทรัพย์สมบัติ
บทสวด : โอม ศริปรทายะ นะมะห์
89.ผู้มีแต่ความสงบสุข
บทสวด : โอม สมุยายะ นะมะห์
90.เทพผู้ปรารถนาดีต่อสาวกของพระองค์
บทสวด : โอม ทักตะ กานะ กษิตทานะ นะมะห์
91.เทพผู้เป็นอมตะ
บทสวด : โอม อัชยุตายะ นะมะห์
92.เทพแห่งอิสรภาพ
บทสวด : โอม ไกวัลยายะ นะมะห์
93.เทพผู้เป็นเทพเจ้าที่ดีสุด
บทสวด : โอม สิทธายะ นะมะห์
94.เทพผู้มีความสัตย์อันยิ่งใหญ่
บทสวด : โอม สุจิทานันทะวิคราหายะ นะมะห์
95.เทพแห่งโยคะญาณ
บทสวด : โอม ญาณีเน นะมะห์
96.เทพผู้มีมายาอันยิ่งใหญ่
บทสวด : โอม มายายุกตายะ นะมะห์
97.เทพแห่งทานและการทำบุญ
บทสวด : โอม ทานตายะ นะมะห์
98.ผู้ปราศจากความเกลียดชัง
บทสวด : โอม พรหม มัทเวศ นะมะห์
99.ผู้ซึ่งเหล่าอสูรเกรงกลัว
บทสวด : โอม ปรมัตจะไทตยะ ยทายะ นะมะห์
100.ผู้เปี่ยมด้วยความสัตย์
บทสวด : โอม วยักตทุรัตเย นะมะห์
101.ผู้ไร้รูปร่าง
บทสวด : โอม อรุตกายะ นะมะห์
102.ผู้อยู่ทุกหนแห่ง
บทสวด : โอม สรวโตมุขายะ นะมะห์
103.ประกอบพิธีบวงสรวงพระศิวะ
บทสวด : โอม ปราติษัทนกะโรตสังคะ ตะขะละโนตสวายะ นะมะห์
104.ผู้ค้ำจุนจักวาล
บทสวด : โอม สมัสตะ ขัคทาธารายะ นะมะห์
105.ผู้มีหนูเป็นราชพาหนะ
บทสวด : โอม วรษักะ วาหะนายะ นะมะห์
106.ผู้มีความผาสุกตลอดกาล
บทสวด : โอม หฤษตะ จิตตายะ นะมะห์
107.ผู้ประทานความสมหวังต่อเหล่าสาวก
บทสวด : โอม ปรสัน สันนาตมะเม นะมะห์
108.ผู้ประทานอำนาจอันยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติ
บทสวด : โอม ศรีวสิทธิปรทายะกายะ นะมะห์
 
 
 
 
 
Visitors: 537,892